Bitillsynen

Jordbruksverket är högsta ansvariga myndighet för tillsyn av bin och utfärdar regler och bestämmelser för hur tillsynen skall ske. Jordbruksverket budgeterar de medel som via Länsstyrelsen fördelas till bitillsynens arbetsuppgifter. Detta innebär att ansvariga för bitillsynen erhåller timarvode och reseersättning för sina besök hos olika biodlare. Det är alltså i princip väl sörjt för att hjälpa biodlarna med olika typer av problem och sjukdomar som deras bin kan råka ut för.

Vem är din Bitillsynsman? Se listan här Länsstyrelsen i Stockholms län.

En orientering om bisjukdomar och biskydd
Jordbruksverket, Avel- och djurhållningsenheten 2007

Utdrag ur texten följer nedan:

Innehavare av bisamhälle åligger:

  • att till bitillsynsansvarig vid Länsstyrelsen uppge var bisamhälle är stadigvarande uppställt när biodlingen startas eller övertas,
    att till Länsstyrelsen anmäla om man ställer bin på ett nytt ställe eller slutar med bin på ett ställe
  • att till tillsynsman eller Länsstyrelsen genast anmäla angrepp eller misstänkt angrepp av amerikansk yngelröta, trakékvalster, den lilla kupskalbaggen eller tropilaelapskvalster,
  • att lämna tillsynsman tillträde för undersökning eller åtgärd som behövs för bekämpning av amerikansk yngelröta eller trakékvalster, (gäller även vildbisamhälle),
  • att lämna tillsynsman erforderligt biträde vid undersökning av bisamhälle (även vildbisamhälle),
  • att förvara bibostäder, som ej längre hyser levande bin samt honung, bivax och avfall av honung och bivax på ett sådant sätt att bin inte kan få tillträde därtill,
  • att från bigård som är smittad av amerikansk yngelröta inte bortföra levande bin samt osanerade tomkupor och begagnade biodlingsredskap som ej rengjorts på ett tillfredsställande sätt förrän tillsynsmannen funnit att bigården åter är fri från smitta,
  • att inte utan tillsynsmans tillstånd bortföra levande bin, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap samt vaxkakor och avfall från sådana, från område som är förklarat smittat eller misstänkt för smitta,
  • att i övrigt följa de föreskrifter som lämnas av tillsynsman.