Bitillsynen

Jordbruksverket är högsta ansvariga myndighet för tillsyn av bin och utfärdar regler och bestämmelser för hur tillsynen skall ske. Jordbruksverket budgeterar de medel som via Länsstyrelsen fördelas till bitillsynens arbetsuppgifter. Detta innebär att ansvariga för bitillsynen erhåller timarvode och reseersättning för sina besök hos olika biodlare. Det är alltså i princip väl sörjt för att hjälpa biodlarna med olika typer av problem och sjukdomar som deras bin kan råka ut för.

Vem är din bitillsynsman? Se listan här Länsstyrelsen i Stockholms län.

Innehavare av bisamhälle åläggs:

  • att till bitillsynsansvarig vid Länsstyrelsen uppge var bisamhälle är stadigvarande uppställt när biodlingen startas eller övertas,
    att till Länsstyrelsen anmäla om man ställer bin på ett nytt ställe eller slutar med bin på ett ställe. Detta anmäls inom en vecka.
  • att till bitillsynsman eller Länsstyrelsen genast anmäla angrepp eller misstänkt angrepp av amerikansk yngelröta, trakékvalster, den lilla kupskalbaggen eller tropilaelapskvalster,
  • att lämna bitillsynsman tillträde för undersökning eller åtgärd som behövs för bekämpning av amerikansk yngelröta eller trakékvalster, gäller även vildbisamhälle (förvildat tambisamhälle),
  • att lämna bitillsynsman erforderligt biträde vid undersökning av bisamhälle, även vildbisamhälle (förvildat tambisamhälle),
  • att förvara bibostäder, som ej längre hyser levande bin samt honung, bivax och avfall av honung och bivax på ett sådant sätt att bin inte kan få tillträde därtill,
  • att från bigård som är smittad av amerikansk yngelröta inte bortföra levande bin samt tomkupor och begagnade biodlingsredskap förrän bitillsynsmannen funnit att bigården åter är fri från smitta,
  • att inte utan bitillsynsmans tillstånd bortföra levande bin, begagnade bibostäder, begagnade biodlingsredskap samt vaxkakor och avfall från sådana, från område som är förklarat smittat eller misstänkt för smitta,
  • att i övrigt följa de föreskrifter som lämnas av bitillsynsman.