Regler och praxis

Regler som styr styrelsens arbete

Som distriktsstyrelse inom SBR:s organisation har vi att förhålla oss till den föreningsjuridik som råder för ideella föreningar. Vi har följande att beakta i vår verksamhet:

  • Stadgarna, vilka kan sägas utgöra föreningens lagbok
  • Bokföringslagen, här gäller det att följa god redovisningssed
  • Årsredovisningslagen
  • Gällande skattelagstiftning
  • Personligt ansvar, vi som sitter i styrelsen delar på detta ansvar

Vi har alltså ett tydligt regelverk som styr större delen av vår verksamhet.

Praxis för sponsring av föreningsaktiviteter

Ersättning lämnas för aktiviteter som riktar sig till medlemmar i flera föreningar. Det kan vara en förening som inbjuder medlemmar i andra föreningar eller flera föreningar som samarbetar kring en aktivitet.

Ansökan ska lämnas till Distriktsstyrelsen innan aktiviteten ägt rum. Den ska innehålla syftet med aktiviteten, program och budget. Den ska också innehålla uppgift om maximalt antal deltagare och vilka föreningar som samverkar alternativt som kommer att inbjudas.

Aktiviteten ska också annonseras på Distriktets hemsida.

Geografisk spridning och spridning över året kommer att eftersträvas. Antalet möjliga deltagare, kostnader och innehåll kommer att beaktas vid bedömningen av ersättningens storlek.

Av begäran/ansökan om utbetalning skall framgå om aktiviteten genomförts i enlighet med ansökan.

För Distriktsstyrelsens utvärdering är det önskvärt att antalet deltagare anges och hur de fördelar sig på olika föreningar.