Praxis

Praxis för lokala mässor och marknader
Distriktet har sedan många år en monter på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar. Dessutom har distriktet, av tradition, deltagit i Sigtuna Honungs öppna hus. Distriktet engagerar sig normalt inte i lokala mässor och marknader.

Det förekommer ett antal lokala mässor och marknader runt om i länet. Distriktsstyrelsen har inte resurser att engagera sig i dessa. Det kan vara av intresse för biodlingen och biodlare att visa upp sig och eventuellt sälja honung på dessa. Det bör i så fall arrangeras av de lokala biodlarföreningarna, ensamma eller i förening.

Styrelsen har beslutat att förfrågningar om deltagande i lokala mässor och marknader som ställs till distriktsstyrelsen hänvisas till närliggande föreningar.

Ta gärna kontakt med distriktsstyrelsen eftersom distriktet har tillgång till marknadsmaterial som kan lånas ut. Till exempel roll-ups, flaggor, bi-jackor med Biodlarnas logo, vissa trycksaker.

Praxis för ej medlemmars deltagande i aktiviteter
Våra aktiviteter riktar sig normalt endast till våra medlemmar och familjemedlemmar. Vid vissa aktiviteter, t ex utflykter, kan vi i mån av plats erbjuda deltagande för en gäst, ibland till en högre kostnad. Detta ska vara beslutat av styrelsen samt framgå i inbjudan.

Praxis för sponsring av föreningsaktiviteter
Ersättning kan lämnas för aktiviteter som riktar sig till medlemmar i flera föreningar. Det kan vara en förening som inbjuder medlemmar i andra föreningar eller flera föreningar som samarbetar kring en aktivitet.

Ansökan ska lämnas till Distriktsstyrelsen innan aktiviteten ägt rum. Gärna 6 veckor innan så att Distriktsstyrelsen hinner bereda ansökan på ett styrelsemöte. Ansökan ska mailas till utbildning@abiodlarna.se Den ska innehålla syftet med aktiviteten, program och budget. Den ska också innehålla uppgift om maximalt antal deltagare och vilka föreningar som samverkar alternativt som kommer att inbjudas.

Aktiviteten ska också annonseras på Distriktets hemsida.

Geografisk spridning och spridning över året kommer att eftersträvas. Antalet möjliga deltagare, kostnader och innehåll kommer att beaktas vid bedömningen av ersättningens storlek. Normalt sponsras en aktivitet med max 50 % av kostnaden för en föredragshållare.

Den förening som får sponsring ska först betala de kostnader som är förknippade med aktiviteten och därefter fakturera Distriktet överenskommet belopp samt bifoga kopior av de utlägg som föreningen haft.

Av begäran/ansökan om utbetalning skall framgå om aktiviteten genomförts i enlighet med ansökan.

För Distriktsstyrelsens utvärdering är det önskvärt att antalet deltagare anges och hur de fördelar sig på olika föreningar.