Regler, tips och råd

Regler som styr styrelsens arbete

Som distriktsstyrelse inom SBR:s organisation har vi att förhålla oss till den föreningsjuridik som råder för ideella föreningar. Vi har följande att beakta i vår verksamhet:

Stadgarna, vilka kan sägas utgöra föreningens lagbok
Bokföringslagen, här gäller det att följa god redovisningssed
Årsredovisningslagen
Gällande skattelagstiftning
Personligt ansvar, vi som sitter i styrelsen delar på detta ansvar
Vi har alltså ett tydligt regelverk som styr större delen av vår verksamhet.